Kierownik projektu – umiejętności

Umiejętności, którymi powinien cechować się PM (Project Manager) można podzielić przynajmniej na kilka kategorii, np.:

 • kompetencje samoorganizacyjne
 • kompetencje interpersonalne
 • kompetencje zawodowe

Każdy project manager na co dzień pociąga za wiele sznurków. Multitasking, mobilność i podzielność uwagi – to standard w tej pracy. Oprócz zadań stricte związanych z realizacją projektu, PM powinien również dbać o dobre relacje członków zespołu i mobilizować ich do efektywnej pracy, a także utrzymywania dobrych relacji z partnerami projektu. 

Project Manager – budowanie relacji poprzez komunikację

Sukces realizacji danego projektu w dużej mierze zależy od skutecznej komunikacji. Zakres obowiązków project managera to nie tylko praca ściśle związana z projektem, ale również wszystkie sprawy okołoprojektowe. PM musi umiejętnie nawiązywać kontakty, a przy tym w sposób jasny i spójny przekazywać informacje członkom zespołu projektowego, nie narzucając przy tym swoich poglądów. Ogromne znaczenie w pomyślnej komunikacji ma również mowa ciała, umiejętność słuchania, a także zachowanie poufności informacji.

Kierownik projektu – siła wodza 

Project manager to osoba dzierżąca władzę. Musi posiadać autorytet i cechować się zdolnościami przywódczymi. To jego podstawowe kompetencje. Współpracownicy powinni postrzegać go jako autorytet, zwłaszcza w chwili gdy pojawią się pierwsze problemy. Od project managera oczekuje się pewnej wizji oraz stylu zarządzania całym przedsięwzięciem. Jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie, rozwiania niepewności lub stawienia czoła jakimś problemom – współpracownicy powinni w pierwszym rzędzie zwrócić się właśnie do kierownika projektu.

project manager IT software house

Project manager w poszukiwaniu kompromisu

Umiejętność prowadzenia negocjacji to bardzo ważny element w pracy PM. Odpowiednie prowadzenie negocjacji i szeroki zespół umiejętności komunikacyjnych, pomogą kierownikowi projektu w uniknięciu rzeczywistych konfliktów. Często zdarza się, że negocjacje przybierają formę konfrontacji, to wymaga umiejętności poszukiwania i wypracowania kompromisów. Najkorzystniejsze są sytuacje, w których rozmowa pozwala wypracować stanowisko korzystne dla obydwu stron. Po stronie PM’a jest również utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi stronami konfliktu, ponieważ w przyszłości to właśnie one mogą decydować o sukcesie projektu.

Zarządzanie projektami to zajęcie bardzo wymagające, w którym liczą się zróżnicowane, ale również unikatowe kwalifikacje. Odpowiedni balans pomiędzy umiejętnościami miękkimi a twardymi, również jest bardzo ważny. PM musi sprawnie tworzyć harmonogramy, planować i analizować ryzyko, posługując się przy tym różnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami. W tej pracy nie da się również uniknąć biurokracji – raportowanie do udziałowców i nadzorowanie obiegu dokumentów to chleb powszedni. Umiejętność łączenia różnych kompetencji to prawdziwa sztuka, którą project manager powinien posiąść.

Emocje, konflikty i kryzysy – szansa i wyzwanie

Zespół projektowy składa się z różnych osób, o różnych charakterach i doświadczeniu. Pod dobrym przewodnictwem może się wzajemnie wspierać i uzupełniać. Jednak w pracy projektowej bardzo często zdarzają się różnice charakterów i zdań, a to powoduje nieporozumienia i spięcia. Nie powinno być to problemem dla PM’a, ale szansą i wyzwaniem! To okazja do sprawdzenia się w trudnej sytuacji i znalezienia najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron. 

Zmotywowany i zaangażowany zespół to największa siła napędowa do osiągnięcia sukcesu. Wspólna wiara w realizację projektu, wsparcie dla prowadzonych działań i poczucie bycia częścią przedsięwzięcia to elementy niezbędne do skutecznego zarządzania projektem. Budowanie pozytywnego nastawienia w zespole, atmosfera szacunku i entuzjazmu wobec projektu, oraz odpowiednie delegowanie zadań – wymaga od PM’a znajomości mocnych i słabych stron poszczególnych osób, a także ich doświadczenia i odporności na stresujące sytuacje.

Zestaw cech kierownika projektu

Sukcesywne zarządzanie projektami oznacza również sukcesywne zarządzanie zespołem. Dbałość o dobre relacje i docieranie do źródeł możliwych konfliktów, to podstawa w pracy project managera. Siła zespołu tkwi w dobrych relacjach w grupie i wspólnych celach, a także w szybkim rozwiązywaniu potencjalnych problemów, które mogą odciągnąć członków zespołu od realizacji najważniejszych zadań. 

Spośród wielu cech istotnych w pracy kierownika projektu w Software Housie, szczególną uwagę należy zwrócić na:

  1. właściwą komunikację (nie tylko w samym zespole, ale również z innymi osobami, które mogą w przyszłości przyczynić się do sukcesu projektu)
  2. wiedzę z zakresu zarządzania projektami
  3. znajomość technologii i specyfiki projektów IT (dobry PM musi organicznie czuć ten flow i dobrze znać własne środowisko pracy)
  4. multitasking (wielość zadań i konieczność skupiania się na różnych rzeczach to codzienność w pracy PM’a)
  5. zdolności przywódcze (dobry PM musi czuć w sobie siłę wodza i mądrze z niej korzystać w codziennej pracy)
  6. umiejętności prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów (kierownik projektu powinien wiedzieć, że problemy nie są przeszkodą, lecz wyzwaniem)
  7. świetna organizacja pracy (zajmowanie się wieloma sprawami równocześnie wymaga dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem)
  8. przewidywanie trudności (dobry PM potrafi do pewnego stopnia przewidzieć możliwe problemy i znaleźć środki zaradcze, jeszcze zanim trudności zdążą się pojawić)

Da Vinci Studio – projekty ogólnoświatowe i doskonała atmosfera w pracy

Zespół Da Vinci Studio to szereg doświadczonych programistów pełnych zapału, entuzjazmu i wiedzy. Każdy ma swoje miejsce do pracy i rozwoju, czemu nieustannie sprzyja atmosfera. Realizujemy projekty o ogólnoświatowym zasięgu, a nasze serce bije mocno jak dzwon na Podbeskidziu. Jeżeli chcesz do nas dołączyć i sprawdzić to osobiście, zobacz możliwości rozwoju kariery w Da Vinci Studio. Kto wie, być może to właśnie Ciebie szukamy?

27 października, 2021 Branża IT