Vinci Medicine

Beneficjent DA VINCI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, realizuje projekt pn. „Medyczny system doradczy wspomagający leczenia pacjenta” w ramach Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), numer naboru: RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21. Celem projektu jest zwiększenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową, poprzez realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, dzięki czemu Beneficjent opracuje, przebada oraz finalnie wdroży na rynek rozwiązanie dedykowane dla branży medycznej.

Całkowita wartość projektu: 4 132 631, 79 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 105 920, 02 PLN
Kwota dofinansowania: 2 847 836, 88 PLN
Termin realizacji projektu: 01/10/2021 – 31/08/2023

vincimedicine.pl

Vinci Rithms

Da Vinci Studio sp. z o.o. realizuje projekt: „Opracowanie oprogramowania do automatycznej analizy zapytań ofertowych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (Vinci Rithms)” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”. Cel projektu: opracowanie rozwiązania, w postaci systemu informatycznego, analizującego zapytania otrzymywane w formie tekstowej. System dokona ekstrakcji kluczowych informacji, które zostaną przedstawione w przejrzystej formie i tym samym usprawnią pracę handlowców, a także pomogą w przygotowaniu automatycznej odpowiedzi do klienta.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN